Algemene Voorwaarden

All-Shipping

Kalniste 66

08701 Giraltovce

Slowakije

www.all-shipping.nl

info@all-shipping.nl

All-Shipping richt zich op de algemene dienstverlening in de ruimste zin des woords voor de beroeps- en recreatievaart.

Artikel 1.       Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de Gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten R. Schalk, mede handelend onder de naam All-Shipping.

Inschrijfformulier: het door All-Shipping uitnodigen van de opdrachtgever tot het doen van een aanbod, waarbij desgewenst in meer of mindere mate de mogelijk door All-Shipping te leveren diensten – en de begroting van de daaraan verbonden kosten worden opgenomen.

Opdrachtgever: degene die een overeenkomst met All-Shipping sluit, dan wel een offerte of aanbieding van All-Shipping ontvangt.

Opdrachtsom: het vooraf overeengekomen vergoeding waartegen All- Shipping de overeenkomst uitvoert.

Overeenkomst: alle overeenkomsten waaronder in ieder geval begrepen, overeenkomsten van opdracht en koopovereenkomsten (inclusief aanvullende en opvolgende overeenkomsten) tussen All-Shipping en opdrachtgever waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van All-Shipping.

Artikel 2.       Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen All-Shipping hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3.       Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4.       Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke All- Shipping nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. All-Shipping heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. De opdrachtgever is gehouden All-Shipping onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende schade geleden door All-Shipping, de door haar gemaakte extra kosten en het extra loon, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5.       Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd. Artikelen 7: 4.04 en 7: 4.09 BW zijn niet van toepassing.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever te laten verrichten door een door Gebruiker aan te wijzen derde, indien zulks naar oordeel van Gebruiker wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de overeenkomst. Gebruiker draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de door haar ingeschakelde derde hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Gebruiker. Indien deze derde de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Gebruiker willen beperken is Gebruiker bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6.       Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stakingen, extreem hoge of lage waterstanden en natuurrampen daaronder begrepen.
 2. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien overmachtsituatie zich langer dan 30 dagen voordoet, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen door ontbinding van de overeenkomst in te roepen, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn hetgeen reeds gepresteerd is ingevolge de overeenkomst wordt in dat geval naar pro rata afgerekend.

Artikel 7.       Betaling

 1. Betaling van de opdrachtsom ten gevolge van yachtdelivery dient als volgt te geschieden: 25% van de opdrachtsom binnen 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging en de restant 75% van de opdrachtsom uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst tenzij tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan minder dan 4 weken zit, in welk geval de opdrachtsom de volledige opdrachtsom binnen 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging dient te worden betaald.
 2. Betaling ten gevolge van opdracht binnenvaart, yachtservice en overige werkzaamheden dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Meerwerk en/of variabele kosten zullen separaat achteraf worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Ten aanzien van in rekening te brengen variabele kosten heeft Gebruiker het recht een voorschot in rekening te brengen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is als dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van de berekeningsmethode volgens rapport voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8.       Annulering door opdrachtgever

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Ten gevolge van opdracht binnenvaart zal indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Annuleringskosten:

 • 2 weken vóór afspraak                  30%
 • tot 1 week vóór afspraak               45%
 • binnen 7 dagen vóór afspraak      60%
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Ten gevolge van delivery is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren – dat wil zeggen met onmiddellijke ingang op te zeggen – tegen de volgende kosten:
 • Bij annulering tot 6 weken vóór het vertrek/de activiteit: 30% van de opdrachtsom;
 • Bij annulering tot 2 weken vóór het vertrek/de activiteit: 50% van de opdrachtsom;
 • Bij annulering binnen 2 weken vóór het vertrek/de activiteit: 90% van de opdrachtsom;
 • Bij annulering na het vertrek – tijdens de activiteit: 100% van de opdrachtsom.

Artikel 9.       Klachten en verjaringstermijn

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 1 maand na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en onderbouwd aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 10.     Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal 2 maal de factuurwaarde van de overeenkomst althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft tot een maximaal bedrag van 7.500 euro (zegge; zevenduizendvijfhonderd euro). De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de voorwaarden.
 6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of genot, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 12.     Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13.     Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14.     Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15.     Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16.     Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van auteurswet.
 2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17.     Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18.     Toepasselijk recht en vormkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Gebruiker, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam. Gebruiker blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De opdrachtgever – die moet worden aangemerkt als consument – heeft het recht gedurende 5 weken nadat Gebruiker zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.